Python Değişkenler ve Değer Atama

Python Değişkenler ve Değer Atama

Python programlama dilinde değişkenler ve değer atama işlemi, temel programlama kavramları arasında yer alır. Bu makalede, Python'da değişkenlerin tanımlanması, değer atama yöntemleri ve farklı değişken türleri hakkında detaylı bilgi vereceğim.

Değişken Nedir?

Programlama dillerinde değişken, bir değerin tutulduğu bellek bölgesine verilen isimdir. Bu değer daha sonra programda kullanılmak üzere alınır ve değişkenlerin isimleri, değerleri hatırlama ve kullanma işlemlerinde kullanılır.

Python'da bir değişkenin tanımlanması, değişken adının atanması ve bir değerin atanmasıyla gerçekleştirilir. Aşağıdaki örnekte "x" adında bir değişken tanımlayıp, bu değişkene 5 değerini atıyoruz:

x = 5

Değişken ismi herhangi bir isim olabilir ancak bazı kurallara uymalıdır. Değişken isimleri rakamla başlayamaz, bir kelime arasındaki boşluklar yerine alt çizgi (_) kullanılabilir ve büyük/küçük harf duyarlılığına sahiptir.

Değer Atama İşlemi

Değer atama işlemi, Python'da bir değişkene bir değer atamak için kullanılır. Bu işlem için kullanılan operator "="'dir. Değer atama işlemi sırasında, öncelikle değişken adı belirtilir ve "=" operatörü kullanılarak değişkene bir değer atanır. Aşağıdaki örnekte, "x" değişkenine 5 değeri atanıyor:

x = 5

Değer atama işlemi sırasında, değişkenlerin türü otomatik olarak belirlenir. Python, her değişkenin türünü otomatik olarak tahmin ederek, gerektiğinde değişken türünü değiştirir.

Değişken Türleri

Python'da farklı değişken türleri bulunur. Bu türler, değişkenin tuttuğu verinin türüne göre belirlenir. En yaygın kullanılan değişken türleri şunlardır:

Sayısal Değişkenler

Sayısal değişkenler, sayısal değerlerin tutulduğu değişkenlerdir. Bu değişken türü, matematiksel işlemler yapmak için kullanılır. Sayısal değişkenlerin alt kategorileri şunlardır:

 • Tam Sayılar (int): -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ...
 • Ondalıklı Sayılar (float): 3.14, 1.23, 0.001, ...
 • Karmaşık Sayılar (complex): 3+4j, 1+2j, ...

Aşağıdaki örnekte, farklı sayısal değişken türlerine örnekler verilmiştir:

x = 5    # Tam sayı (int)
y = 3.14   # Ondalıklı sayı (float)
z = 2 + 3j  # Karmaşık sayı (complex)

Metin Değişkenleri

Metin değişkenleri, karakter dizilerinin (string) tutulduğu değişkenlerdir. Bu değişken türü, metin işlemleri yapmak için kullanılır. Metin değişkenleri, çift tırnak veya tek tırnak içinde tanımlanır. Aşağıdaki örnekte, metin değişkenine bir örnek verilmiştir:

ad = "Ahmet"  # Metin (string)

Boolean Değişkenleri

Boolean değişkenleri, yalnızca True veya False değerlerini tutabilen değişkenlerdir. Bu değişken türü, koşullu ifadelerde ve karar yapılarında kullanılır. Aşağıdaki örnekte, boolean değişkene bir örnek verilmiştir:

durum = True  # Boolean

Liste Değişkenleri

Liste değişkenleri, bir veya daha fazla verinin bir araya getirildiği değişkenlerdir. Listeler, değiştirilebilir ve sıralıdır. Listeler, köşeli parantezler içinde tanımlanır ve virgülle ayrılmış öğelerden oluşur. Aşağıdaki örnekte, liste değişkene bir örnek verilmiştir:

meyveler = ["elma", "armut", "muz"]  # Liste

Demet Değişkenleri

Demet değişkenleri, bir veya daha fazla verinin bir araya getirildiği ancak değiştirilemeyen değişkenlerdir. Demetler, parantez içinde tanımlanır ve virgülle ayrılmış öğelerden oluşur. Aşağıdaki örnekte, demet değişkene bir örnek verilmiştir:

renkler = ("kırmızı", "yeşil", "mavi")  # Demet

Değişken İsimlendirme Kuralları

Python'da değişken isimleri belirli kurallara uygun olarak tanımlanmalıdır. Değişken isimleri şunlara uygun olmalıdır:

 • Rakamla başlamamalıdır.
 • Değişken adında boşluk olmamalıdır. Boşluk yerine alt çizgi (_) kullanılabilir.
 • Büyük/küçük harf duyarlılığına sahiptir. "x" ve "X" farklı değişkenlerdir.
 • Python'da özel anlam taşıyan kelimeler kullanılmamalıdır. Örneğin, "print", "if", "else" gibi kelimeler değişken ismi olarak kullanılamaz.

Aşağıdaki örnek, değişken isimlendirme kurallarına uygun olarak bir değişken tanımlar:

ogrenci_adi = "Ali"  # Geçerli bir değişken ismi

 

Değer Atama

Python'da değişkenlere değer atamak için atama işareti (=) kullanılır. Atama işareti, değişkenin sol tarafına yazılır ve sağ tarafında atanacak değer belirtilir. Aşağıdaki örnekte, değişkenlere değer atama işlemine örnek verilmiştir:

x = 5    # x değişkenine 5 değeri atanır.
y = 3.14   # y değişkenine 3.14 değeri atanır.
z = x + y  # z değişkenine x ve y değişkenlerinin toplamı atanır.

 

Ayrıca, birden fazla değişkene aynı anda değer ataması yapılabilir. Aşağıdaki örnekte, aynı anda 3 değişkene değer atama işlemine örnek verilmiştir:

x, y, z = 5, 3.14, "Merhaba"  # x değişkenine 5, y değişkenine 3.14 ve z değişkenine "Merhaba" atanır.

Değişkenleri Kullanma

Değişkenler, program içinde belirli bir değer taşımak için kullanılır. Değişkenler, matematiksel ifadelerde ve koşullu ifadelerde kullanılabilir. Aşağıdaki örnekte, değişkenlerin kullanıldığı bir program örneği verilmiştir:

x = 5
y = 3.14
z = "Merhaba"

# Matematiksel ifade
sonuc = x + y
print(sonuc)

# Koşullu ifade
if z == "Merhaba":
  print("Z değişkeni 'Merhaba' değerine sahip.")

Yukarıdaki programda, x, y ve z değişkenlerine farklı değerler atanır. Ardından, matematiksel bir ifade hesaplanır ve sonucu ekrana yazdırılır. Sonrasında, z değişkeni koşullu bir ifadede kullanılır ve eğer z değişkeninin değeri "Merhaba" ise, bu durum ekrana yazdırılır.

Sonuç

Bu makalede, Python'da değişkenler ve değer atama işlemleri hakkında bilgi verildi. Python'da değişkenler, farklı türlerdeki verileri saklamak için kullanılır. Değişkenler, atama işareti (=) kullanılarak değer atanabilir ve program içinde belirli bir değer taşırlar. Değişken isimleri belirli kurallara uygun olmalıdır ve elimeler kullanılmamalıdır. Değişkenler matematiksel ifadelerde ve koşullu ifadelerde kullanılabilir.

Python'da değişkenlerin veri türü otomatik olarak belirlenir. Bu sayede, aynı değişken içinde farklı türlerdeki veriler saklanabilir. Örneğin, bir değişkene önce bir sayı, sonra bir metin atanabilir. Ancak, bu durum programın okunabilirliğini düşürebilir ve hata riskini artırabilir. Bu nedenle, değişkenlerin tutacağı veri türü önceden belirlenip, değişkenlere uygun türde veriler atanması önerilir.

Değişkenler, programlama dillerinde oldukça önemli bir kavramdır. Doğru kullanıldıklarında programların daha okunaklı ve yönetilebilir hale gelmesini sağlarlar. Özellikle büyük ve karmaşık projelerde değişkenlerin doğru kullanımı, programlama sürecinde büyük kolaylık sağlar.